02 363 12 11

Reactie op resultaten peiling van patiëntenervaring in de Vlaamse ziekenhuizen

19 december 2019

Reactie op de publicatie van de resultaten van de peiling van patiëntenervaring in de Vlaamse ziekenhuizen voor het jaar 2018

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria werkt sinds jaren mee aan de deze peilingen en communiceert ze transparant via de website van de Vlaamse overheid en van het ziekenhuis. Deze peilingen zijn bedoeld om de mening weer te geven van patiënten over diens opname-ervaring en het is uiteraard belangrijk om hier gepast aandacht aan te schenken.

We stellen vast dat in de steekproef voor ons ziekenhuis 95% van de patiënten het ziekenhuis ‘zeker wel of waarschijnlijk wel’ zou aanbevelen. Niemand van de bevraagden zou het ziekenhuis ‘zeker niet’ aanbevelen en slechts 2% ‘waarschijnlijk niet’. Deze cijfers verheugen ons.

Wanneer we de andere vragen bekijken dan bemerken we dat er zeer goede scores zijn, maar tevens zaken waar we duidelijk nog verder dienen aan te werken. Zo is de patiënt uitermate tevreden over de informatie van de verwijzende arts over hoe hij zich moet voorbereiden op de opname en tevens over de informatie die hij krijgt voor de verdere behandeling na het ontslag uit het ziekenhuis.

M.b.t. andere aspecten van informatieverstrekking zoals de oorzaken van hun aandoening, de mogelijke behandelingswijze, de gevolgen en aan de opname verbonden kosten zijn de scores lager. Ook het aansporen van de patiënt om meer participeren in zijn zorg kan beter.

Om specifiek met deze vaststellingen om te gaan zijn we gestart met een nieuw kwaliteitsteam dat zich focust op patiëntenparticipatie en –beleving. Met gerichte projecten zullen we trachten om beter aan de wensen van de patiënten op de geduide vlakken tegemoet te komen. We plannen ook een eigen bijkomende en meer diepgaande vragenlijst om te achterhalen waarom patiënten hun antwoord aldus geven op de vragen van de huidige vragenlijst. Zo kunnen we meer gericht handelen bij onze maatregelen.

Ons ziekenhuis is NIAZ-geaccrediteerd en werkt continu aan verbetercycli inzake kwaliteit. Getuige hiervan de hoge scores op de ziekenhuisbrede indicatoren rond patiëntveilige zorg tevens gepubliceerd door de Vlaamse overheid. Hier behoren we vaak tot de top. De huidige resultaten rond patiëntentevredenheid zijn voor ons een stimulans om nader aan de slag te gaan waar het beter kan.

Tenslotte willen we aan de beleidsmakers suggereren om blijvend na te denken over de gepaste methodiek zodat de objectiviteit en vergelijkbaarheid zo veel mogelijk gegarandeerd blijft en waar nodig geoptimaliseerd wordt.

Terug naar overzicht