02 363 12 11

Zorginspectie/nalevingstoezicht

Psychiatrierapport De Morgen


Via onaangekondigde inspecties houdt de Vlaamse Zorginspectie toezicht op de kwaliteit van de zorg. Voor ziekenhuizen die een accreditatietraject volgen met JCI of NIAZ, zoals AZ Sint-Maria, wordt dit een nalevingstoezicht genoemd.

Nalevingstoezicht Internistisch zorgtraject - augustus 2015
Nalevingstoezicht Chirurgisch zorgtraject - maart 2013


Op 12.08.2015 werd het 'internistisch zorgtraject' geïnspecteerd tijdens een onverwacht bezoek van de Zorginspectie. Reeds bij de eerste inspectie kreeg ons ziekenhuis een positieve evaluatie.

Rapport internistisch nalevingstoezicht van de Zorginspectie (augustus 2015)

Naast deze positieve evaluatie werden er nog enkele verbeterpunten meegegeven door de inspectie. Deze verbeterpunten werden opgenomen via onze kwaliteitstructuur. Sinds die tijd hebben we een aantal verbeteracties uitgeschreven en zijn er voorstellen tot oplossingen uitgewerkt. Deze oplossingen zorgen op dit moment reeds voor een bijkomende belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsvolle zorg die het ziekenhuis biedt.

Er zijn acties genomen rond het thema personeel , medicatie en veilige zorg , gestandaardiseerde zorg , hygiëne , communicatie tussen zorgverleners en informatie aan de patiënt

Thema personeel

 • Op de dienst Intensieve Zorgen en de dienst Spoedgevallen werd aan het inscholingspad voor nieuwe medewerkers een tijdslijn gekoppeld. Daarin werden opvolgingsgesprekken 1, 3 en 6 maand na indiensttreding vastgelegd.

 to-top@2x

Thema medicatie en veilige zorg

 • Geconcentreerde elektrolyten worden vanuit apotheek voortaan voorzien van een label met vermelding "hoog risico medicatie" zodat deze medicatie door alle zorgverleners onmiddellijk herkenbaar is voor toediening en dat deze op een juiste en zichtbare manier kan bewaard worden. Ook de stock van deze hoogrisicomedicatie werd op de afdelingen tot een aanvaardbaar minimum herleid.
 • Het ziekenhuis neemt deel aan de VIP² indicator ‘volledig geneesmiddelenvoorschrift’. Hierbij voeren externe auditoren controle uit op het correct en volledig invullen van medicatievoorschiften. Tevens werd een intern auditsysteem opgezet ter verdere opvolging en wordt er op regelmatige basis feedback gegeven aan de verpleegdiensten en artsen. Er werd in 2016 een lastenboek gepubliceerd voor de aankoop van een elektronisch medisch voorschrift. Deze implementatie zal starten in het najaar van 2016.  
 • Het ziekenhuis voorziet op korte termijn de oprichting van een biotechnische dienst die alle nodige opvolging van medische apparatuur zal verzekeren.
 • De opleiding Advanced Life Support voor de medewerkers en artsen van de dienst Spoedgevallen en de dienst Intensieve Zorgen werd opgestart.

 to-top@2x

Thema gestandaardiseerde zorg

 • Dankzij het informatiseringproject van het ziekenhuis zal een uniforme elektronische verpleegkundige en medische anamnese mogelijk worden. Met bijkomende hulp van de nieuw aangekochte COW’s (=Computer On Wheels) zal de elektronische anamnese mee gefaciliteerd worden.
 • Het ziekenhuis hecht heel veel belang aan een goede pijnscore en aan pijnbestrijding. Op de afdelingen wordt er een indicator rond pijn opgevolgd op het kwaliteitsbord. Door deze indicator op regelmatige tijdstippen te bespreken met de zorgverleners, merken we dat de aandacht voor pijnbestrijding is verbeterd. Daarnaast hebben we ook  twee procedures opgesteld voorpijnmeting en - bestrijding bij niet-communicatieve patiënten. Eén voor de niet-communicatieve en/of demente patiënt en een andere voor de gesedeerde en/of beademde patiënt. Er zijn ook  aparte pijnschalen voorzien voor baby’s/peuters, kleuters en oudere kinderen.
 • Er is geïnvesteerd in specifieke toestellen om multi-parameters te controleren op één toestel, o.a. elektronische bloeddrukmeters. Hierbij krijgt de patiënt, na input van een aantal relevante parameters, een EWS-score toegekend (EWS=Early Warning Sytem). Indien de toestand van de patiënt achteruitgaat, kan dit nu zeer vroegtijdig gedetecteerd worden.
 • De webgebaseerde applicatie CyberTrack werd in gebruik genomen binnen het ziekenhuis, waardoor het proces van bloedtoediening volledig elektronisch opgevolgd kan worden. De elektronische identificatie van de patiënt, de toediener en het bloedproduct zorgt voor een veilige en correcte toediening van het juiste bloed aan de juiste patiënt. In het kader van het transfusiebeleid zullen alle parameters tevens in een vooraf gestructureerd sjabloon opgenomen worden waarbij alle parameters ingevuld moeten worden, zoniet blokkeert het systeem. Ook dit deel van het dossier zal toegankelijk zijn voor elke medewerker.
 • Een marktonderzoek voor de aankoop van een elektronisch triagepakket voor op de dienst Spoedgevallen is lopende. De start van de implementatie hiervan is gepland in 2017.

 to-top@2x

Thema hygiëne

 • Alle medewerkers worden door referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne systematisch gesensibiliseerd m.b.t. hun persoonlijke handhygiëne. Er worden dan ook regelmatig interne audits gehouden en het thema handhygiëne wordt opgevolgd binnen de VIP²- indicatoren. Alle resultaten worden op regelmatige basis teruggekoppeld op dienstniveau tijdens de dienstvergaderingen van verpleging en artsen.

 to-top@2x

Thema communicatie tussen zorgverleners

 • Vanaf 1 juli 2016 is er een nieuwe organisatie op de dienst Intensieve Zorgen waarbij enkel IZ-artsen het dagelijks beleid voeren. Wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats waar patiënten worden besproken, en waarbij de bespreking ervan wordt vastgelegd in een verslag.
 • Het elektronisch patiëntendossier werd gepast opengesteld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de zorg aan de patiënt. Hierdoor kan transparanter worden gewerkt en kunnen hulpverleners korter op de bal spelen. Daarnaast werd er in het patiëntendossier een ‘opvolg-tab’ geïnstalleerd waar zowel de artsen als de paramedici de dagelijkse toestand van de patiënten opvolgen en neerschrijven. Daarnaast werd er ook een ‘medisch order tab’ geïnstalleerd waar de artsen hun medisch order dienen te formuleren.
 • Er werden COW’s (=Computer On Wheels) aangekocht waardoor zorgverleners gemakkelijker bedside informatie van de patiënt kunnen opvolgen, invoeren en opdrachten kunnen uitvoeren.
 • De cel medische registratie volgt de aanwezigheid van de ontslagbrief binnen de 24 uur na hospitalisatie voor verwijzer /huisarts op in dossiers van patiënten die ontslagen worden na een internistische opname in ons ziekenhuis. Op regelmatige basis wordt dit teruggekoppeld naar de artsen door de medisch directeur.

 to-top@2x

Thema informatie aan patiënt

 • Er werden duidelijke afspraken gemaakt betreffende het informeren over de vermoedelijke wachttijd van patiënten op de spoedafdeling. In de informatiebrochure die aan elke patiënt wordt overhandigd bij inschrijving op de spoedafdeling werd informatie opgenomen omtrent de gemiddelde wachttijden.

 to-top@2x


Op 25.03.2013 kreeg ons ziekenhuis het onverwachte bezoek van de Zorginspectie. Het betrof een toetsing van het 'chirurgisch zorgtraject'. 

Rapport chirurgisch nalevingstoezicht van de Zorginspectie (maart 2013)